ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม กพร.สพฐ.
ประชุมปฎิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิดส์ จ.เชียงใหม่  

ประชุมปฎิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จุดที่ 2 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิดส์ จ.เชียงใหม่

ประชุมปฎิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จุดที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น        

ประชุมปฎิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จุดที่ 1 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น

การประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือตัวชี้วัดการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) และการพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินผลส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือตัวชี้วัดการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) และการพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินผลส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสาร / คู่มือเผยแพร่