ความเป็นมา

หลักการ
         การปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ. 2545 ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม ครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2545 โดยมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ได้มุ่งเน้นให้การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และกำหนดให้มี คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว โดยมี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบราชการ ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอื่น ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ในทุกส่วนราชการ จึงมีการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถูกกำหนดให้มีตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1009.4/10  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2545  เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง  ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่  31  มกราคม  2546

ระบบรายงานผลการปฎิบัติราชการ

วัตถุประสงค์ของระบบ
          เพื่อ ให้ส่วนราชการในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรวมทั้งสามารถปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของ กลยุทธ์ได้บรรลุผลตามเป้าหมาย

ชื่อโปรแกรมที่ กพร. พัฒนาขึ้นใหม่

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามกลยุทธ์  Action  plan  Report  System (ARS)

 • ระบบรายงานตัวชี้วัดตามกลยุทธ์  Action  plan  Report  System (ARS)  คือ  ระบบประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการ
 • สำหรับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการอย่างเป็นระบบ
 • ระบบจะประมวลผลเพื่อให้ได้คะแนนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  KPI  Report  System (KRS)

 • ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  KPI  Report  System (KRS) คือ ระบบประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัตืราชการและจัดเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • สำหรับให้สำนักส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบ
 • ระบบจะประมวลผลเพื่อให้ได้คะแนนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยอัตโนมัติและแสดงข้อมูลแบบ Real Time

ระบบ Area Management Support System (AMSS)

 • ระบบ Area Management Support System (AMSS) คือ ระบบสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • สำหรับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดเก็บข้อมูลโดยตรงกับสถานศึกษาเพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้ในการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา และของสถานศึกษาในสังกัด

ระบบ AMSS++

 • สำหรับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้สารสนเทศในการบริหารงานในเขตพื้นที่ 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ

ระบบ SMSS

 • ระบบ Srea Management Support System (SMSS) คือ ระบบสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
 • สำหรับให้สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตืงาน และสำหรับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำไปใช้ประโยชน์สำหรับการรายงาน / ประมวลผลการปฏิบัติงาน
ติดต่อ กพร.สพฐ.