การตรวจเยี่ยม ติดตาม (Site Visit) การดำเนินการบูรณาการข้อมูลร่วมกันผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox)

เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ จ.ลพบุรี ตรวจเยี่ยม ติดตาม Sandbox เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบุญเลิศ ค่อนสะอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.ลพบุรี เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินการบูรณาการข้อมูลร่วมกันผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) ด้วยระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++: Area Management Support System++) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา (SMSS : School Management Support System) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

ซึ่งเป็นสำนักงานเขตนำร่อง ในการบูรณาการข้อมูลร่วมกันผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมติดตาม​

เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบนโยบายในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาบริหารจัดการทำให้เห็นภาพการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แสดงให้เห็นสมรรถนะของผู้เรียน การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยการใช้ระบบ AMSS++/SMSS ช่วยสนับสนุนข้อมูลสำคัญเพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ ผู้บริหารสามารถใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบมีพื้นฐานจากการแสดงผลนักเรียนเป็นรายบุคคล ได้เห็นพัฒนาการด้านวิชาการ นำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ครูได้วิเคราะห์และติดตามนักเรียนได้อย่างทันท่วงที เป็นการแก้ไขปัญหาการถดถอยทางการเรียนรู้ ใช้บริหารจัดการในด้านแผนและงบประมาณ และงานธุรการต่าง ๆนอกจากนั้น เลขาธิการ กพฐ. และคณะยังได้ลงพื้นที่โรงเรียนที่ใช้ระบบ SMSS ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดซับเสือแมบ และเยี่ยมชมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ Active Learning สู่สมรรถนะผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรม อ่านเถอะเด็กไทย สร้างนิสัยรักการอ่าน: ฐานห้องสมุด กิจกรรม สีสันสดใส ธรรมชาติปลอดภัย บัวลอยนพเก้า กิจกรรม ย้อมผ้าจากพืชสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง และกิจกรรมสวนพอเพียงเดินตามรอยเท้าพ่อ “สืบสาน รักษาและต่อยอด”เพื่อโครงการอาหารกลางวัน

โดยให้กรรมการสถานศึกษาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และเลขาธิการ กพฐ. ได้ให้กำลังใจนักเรียน ครู และผู้บริหารในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้ ได้กำชับผู้บริหารและครูให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนหลังจากที่ได้มีการเปิดเรียนแบบ ON-site 100 % มากว่า 4 สัปดาห์ ลดการจัดการประชุมสัมมนาที่เป็นการดึงครูออกจากห้องเรียน ให้เน้นกิจกรรม PLC แบบออนไลน์ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เพื่อเป็นปรับพฤติกรรมให้เด็กไม่เกิดความเครียดจากการเรียน เน้น Active Learning ไม่เน้นหนักวิชาการ จะทำให้เด็กเกิดความสุขในการเรียน ร่วมกันสร้าง โรงเรียนแห่งความสุข ให้กับนักเรียนและครูทุกคน

ติดต่อ กพร.สพฐ.