ทีม ‘กพร.กระทรวงศึกษาธิการ’ เสวนาโครงสร้าง-ระบบการขับเคลื่อนงาน และการพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานที่ต่ำกว่าระดับกรม

22 กรกฎาคม 2565 / ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร จำปาทอง) มอบหมายให้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมใจ วิเศษทักษิณ) เป็นประธานการประชุมเสวนาเกี่ยวกับโครงสร้าง ระบบ การขับเคลื่อนงานของกระทรวงศึกษาธิการ และการพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานที่ต่ำกว่าระดับกรม ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ กพร.สป., กพร.สกศ., กพร.สพฐ., กพร.สอศ. และคณะนิสิตภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รศ.ดร.สุเมธ งามกนก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการเสวนาในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับโครงสร้างและระบบงานของกระทรวงศึกษาธิการ และการขับเคลื่อนงานภายใต้การกำกับดูแลของแต่ละส่วนราชการ พร้อมทั้งหลักการและแนวปฏิบัติการงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา

ติดต่อ กพร.สพฐ.