ประชุม PMQA 4.0 สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 กพร.สพฐ. ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9

โดยมี นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา เป็นประธาน ร่วมด้วยผู้แทนสำนักส่วนกลางที่รับผิดชอบการรายงานข้อมูลการประเมิน PMQA 4.0 เพื่อให้เป็นการชี้แจงแนวทางนโยบาย และถอดบทเรียนในการรายงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งมีการปรับปรุงแนวทางการรายงานผลการประเมินให้มีผลคะแนนประเมินที่ดีขึ้น ซึ่งประธานได้ให้แนวคิด “การดำเนินการ PMQA เป็นเครื่องมือประเมินคุณภาพระดับองค์กรทั้งในมิติของกระบวนการทำงานและผลลัพธ์การดำเนินงาน ซึ่งทุกสำนักทุกกลุ่มงานล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไม่สามารถแยกได้ว่าหมวดไหนเป็นความรับผิดชอบของสำนักใด กระบวนการล้วนสอดประสานกันทั้ง 7 หมวด เพราะทุกสำนักทุกกลุ่มมีกระบวนการทำงานมีผลลัพธ์การดำเนินงานของตนเอง มีการเชื่อมโยงงานไปยังเขตพื้นที่ไปยังสถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานอื่น ภาคส่วนอื่น ฉะนั้นความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกฝ่ายทำความเข้าใจแล้วนำไปสานต่อในภารกิจของตนเอง เมื่อเกณฑ์ประเมินปรับเปลี่ยน แม้เราตามไม่ทันแต่หน้าที่คือทำให้เต็มกำลัง โดยมี กพร. ทำหน้าที่ขับเคลื่อนให้ทุกส่วนเดินหน้าไปพร้อมกัน”

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ทุกสำนักได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อมูล กระบวนการแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทีมเลขานุการจัดทำข้อมูลสำหรับการรายงานการประเมินตนเองสู่ระบบราชการ 4.0 หมวด 1-7ในระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามปฏิทินกำหนดต่อไป

ติดต่อ กพร.สพฐ.