พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวมอบนโยบายว่า “การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรอบที่ต้องตอบโจทย์ตามทิศทางของรัฐบาล แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 การประเมินด้วยหน่วยงานอื่นในเรื่อง ITA ซึ่งวัดผลเรื่องความโปร่งใสร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. มีจำนวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น 43 ตัวชี้วัด โดยจำแนกให้แต่ละสำนักไปดำเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดถึงผู้อำนวยการสำนัก นำเสนอผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ./รองเลขาธิการ กพฐ. ที่กำกับดูแล ให้ดำเนินการในส่วนภารกิจ ให้เพิ่มระดับค่าคะแนนที่ยังประเมินไม่ถึงเป้าหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมาย

ส่วนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 2 ประเด็น

  1. ประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงาน (ประเมินผลเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
  2. ประเมินประสิทธิภาพ หรือศักยภาพของการดำเนินงาน หรือความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ไปสู่ความสำเร็จดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ได้กำหนดผนวกกับภาระงาน ซึ่งกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการขับเคลื่อน เพื่อไปสู่ผลที่เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา -> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา -> สพฐ. ส่วนกลาง สิ่งที่ต้องการเห็นผล 2 เรื่อง ได้แก่ 1) ผลผลิต กล่าวคือ ผลการดำเนินงานจากโครงการที่ดำเนินการ และ 2) ศักยภาพ/ความสามารถ/ขีดความสามารถ ในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ ว่าสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด ได้ตามศักยภาพของแต่ละคน/หน่วยงานตามแผนงาน/โครงการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดเป็นตัวชี้วัด เพื่อที่จะเป็นการประเมินการดำเนินงาน

การดำเนินการประเมิน เกี่ยวข้องกับ

– หน่วยงานประเมินตนเอง รวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งรายงานผล

– กพร. เป็นผู้ประเมินผล ระดับส่วนราชการ

– สตผ. เป็นผู้ประเมินผล พร้อมทั้งรายงานรวบรวม

ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานผลักดัน/ขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งปฏิบัติงานภารกิจให้เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ ดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน ให้เกิดผลการดำเนินงานเพื่อตอบโจทย์ทั้งผลผลิต (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) และประเมินให้เห็นศักยภาพของหน่วยงานที่สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความสำเร็จหรือความสามารถในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดความสำเร็จ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่กำหนดไว้ในกรอบภารกิจ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ติดต่อ กพร.สพฐ.