กพร.จัดประชุมทบทวน และพิจารณา (ร่าง) คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมทบทวน และพิจารณา (ร่าง) คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก ฯ เพื่อสู่ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ ของ สพฐ. และส่วนราชการในสังกัด  โดยมี นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน ปรับปรุงกระบวนงานบริการของส่วนราชการในสังกัด สพฐ. ตามคู่มือสำหรับประชาชน ฯ ให้มีความสมบูรณ์ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการนำข้อมูลกระบวนงานของ สพฐ. ทุกระดับ เข้าสู่ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ (www.info.go.th) โดยมีนางสาวธารวิมล สิริเรืองอำไพ นักวิเคราะห์อาวุโส สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) (สพร. หรือ DGA)  เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เรื่อง “การใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ (www.info.go.th)” สำหรับผู้แทนสำนักส่วนกลาง ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำข้อมูลกระบวนงานประชาชนเข้าสู่ระบบดังกล่าว ) เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในการสืบค้นข้อมูลงานบริการของหน่วยงานราชการผ่านระบบออนไลน์ และส่งเสริมการมุ่งเน้นการให้บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government e-Service) ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ติดต่อ กพร.สพฐ.