สพฐ.คว้าอันดับหนึ่งขององค์กรหลักในการประเมิน ITA ปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คว้าอันดับหนึ่งขององค์กรหลักในการประเมิน ITA ปี 2565 ด้วยคะแนน 98.32 ระดับ AA (เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 6.42 คะแนน) เป็นอันดับ 1 ขององค์กรหลัก และ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จำนวน 8,303 ได้เข้าร่วม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับทราบถึงสถานะการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและนำผลการประเมินที่ได้ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้มีการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน

ประกาศ ปปช. เรื่อง ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกที่นี่

ติดต่อ กพร.สพฐ.