Contact

ที่อยู่ :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ :
0 – 2281 – 5281
โทรสาร :
0 – 2280 – 5499 
E-mail :
Office : psdgobec@gmail.com

About the Author

admin webmaster@nma6.go.th , hs3qba@gmail.com