ประชาสัมพันธ์ Archive

  • เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง: (ขยายระยะเวลา) กำหนดการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน                        ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัดตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS: KPI […]

    ประกาศ ระบบรายงานผล KRS และ ARS รอบ 12 เดือน

    เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง: (ขยายระยะเวลา) กำหนดการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน                        ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัดตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS: KPI […]

    Continue Reading...