ประชาสัมพันธ์ Archive

 •   แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมฯ 1. ขอขยายระยะเวลาดำเนินการรายงานผลให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 13 ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากเดิม ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2559 เปลี่ยนเป็นระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 30 ธันวาคม 2559 2. กลุ่มเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 15,000 โรงเรียน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการและแจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินการพร้อมกับรายงานตัวชั้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ […]

  แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมฯ

    แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมฯ 1. ขอขยายระยะเวลาดำเนินการรายงานผลให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 13 ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากเดิม ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2559 เปลี่ยนเป็นระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 30 ธันวาคม 2559 2. กลุ่มเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 15,000 โรงเรียน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการและแจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินการพร้อมกับรายงานตัวชั้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ […]

  Continue Reading...

 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งระยะเวลาการเปิด-ปิด ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน 1.ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2559 เปิดระบบการรายงานผลให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลตัวชี้วัด KRS/ARS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน 2.ระหว่างวันที่ 15 กันยายน […]

  เปิดระบบ KRS/ARS 2559 รอบ 12 เดือน

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งระยะเวลาการเปิด-ปิด ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน 1.ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2559 เปิดระบบการรายงานผลให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลตัวชี้วัด KRS/ARS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน 2.ระหว่างวันที่ 15 กันยายน […]

  Continue Reading...

 • 1 หนังสือประทับตรา 2.แบบฟอร์มโรงเรียนแม่เหล็ก 3.รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 4.Excel-รร.ดีใกล้บ้านแม่เหล็ก   ผู้ประสานงาน :   อ.พิมลนาฏ พิพัฒนวรคุณ 084-335-4147

  โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)

  1 หนังสือประทับตรา 2.แบบฟอร์มโรงเรียนแม่เหล็ก 3.รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 4.Excel-รร.ดีใกล้บ้านแม่เหล็ก   ผู้ประสานงาน :   อ.พิมลนาฏ พิพัฒนวรคุณ 084-335-4147

  Continue Reading...

 •   วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ช่วงก่อนพิธีเปิด >> https://www.youtube.com/watch?v=241Rt_cvV18  ช่วงพิธีเปิด (ผช.อำนาจฯ) >> https://www.youtube.com/watch?v=zCJtwVaFLzM การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้วยสมาธิบำบัด (SKT) โดย รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี และคณะ >> https://www.youtube.com/watch?v=vFacKp__q8E ผอ.กพร.และทีมงาน กพร. >> https://www.youtube.com/watch?v=GGD3xXGa1po  

  YOUTUBE การประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการ

    วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ช่วงก่อนพิธีเปิด >> https://www.youtube.com/watch?v=241Rt_cvV18  ช่วงพิธีเปิด (ผช.อำนาจฯ) >> https://www.youtube.com/watch?v=zCJtwVaFLzM การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้วยสมาธิบำบัด (SKT) โดย รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี และคณะ >> https://www.youtube.com/watch?v=vFacKp__q8E ผอ.กพร.และทีมงาน กพร. >> https://www.youtube.com/watch?v=GGD3xXGa1po  

  Continue Reading...

 • ด้วยสำนักงานคณะกรรมกำรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ รีสอร์ทถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ขอให้ผู้เข้ำร่วมการประชุมกรอกแบบตอบรับผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ หนังสือเชิญประชุม >>กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม<<    

  แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมกำรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ รีสอร์ทถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ขอให้ผู้เข้ำร่วมการประชุมกรอกแบบตอบรับผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ หนังสือเชิญประชุม >>กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม<<    

  Continue Reading...

 • ด้วย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้กลยุทธ์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการที่สนใจร่วมตอบแบบสอบถาม และสามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่ http://www.psdg.moe.go.th/psdg54/research/index.htm สิ่งที่แนบมาด้วย :  รายละเอียด

  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบอิเล็กทรอนิกส์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ

  ด้วย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้กลยุทธ์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการที่สนใจร่วมตอบแบบสอบถาม และสามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่ http://www.psdg.moe.go.th/psdg54/research/index.htm สิ่งที่แนบมาด้วย :  รายละเอียด

  Continue Reading...

 •   การดำเนินการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือ กพร. ศธ 04011/359>>>> bookกพร04011-359 หนังสือศูนย์ปฏิรูป ศธ 04381/8>>> bookปฏิรูป04281-8   ให้บุคลากรจาก สพป./สพม. (ไม่ใช่ครูหรือบุคลากรในโรงเรียน) กรอกรายละเอียดได้ตามเว็บไซต์ด้านล่าง *กรณีครูหรือบุคลากรในโรงเรียนกรอกมาโดยตรง ไม่รับพิจารณา   กดที่เว็บไซต์ด้านล่าง http://plan.psdg-obec.go.th   คู่มือการกรอกข้อมูล>>>คู่มือการกรอกแผนงาน     คำถามที่พบบ่อย 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอรับงบประมาณได้หรือไม่    ตอบ  สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาไม่สามารถของบประมาณ แต่ทำหน้าที่เป็นผู้เสนอขอให้โรงเรียน  2. แผน/โครงการที่เสนอของบประมาณเป็นเรื่องเดียวกันกับของศูนย์ปฏิรูปฯหรือไม่ […]

  การดำเนินการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

    การดำเนินการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือ กพร. ศธ 04011/359>>>> bookกพร04011-359 หนังสือศูนย์ปฏิรูป ศธ 04381/8>>> bookปฏิรูป04281-8   ให้บุคลากรจาก สพป./สพม. (ไม่ใช่ครูหรือบุคลากรในโรงเรียน) กรอกรายละเอียดได้ตามเว็บไซต์ด้านล่าง *กรณีครูหรือบุคลากรในโรงเรียนกรอกมาโดยตรง ไม่รับพิจารณา   กดที่เว็บไซต์ด้านล่าง http://plan.psdg-obec.go.th   คู่มือการกรอกข้อมูล>>>คู่มือการกรอกแผนงาน     คำถามที่พบบ่อย 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอรับงบประมาณได้หรือไม่    ตอบ  สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาไม่สามารถของบประมาณ แต่ทำหน้าที่เป็นผู้เสนอขอให้โรงเรียน  2. แผน/โครงการที่เสนอของบประมาณเป็นเรื่องเดียวกันกับของศูนย์ปฏิรูปฯหรือไม่ […]

  Continue Reading...

 •   ตอบแบบสอบถามการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม Link ด้านล่าง http://www.surveygizmo.com/s3/2868865/opdcgov2559 http://www.surveygizmo.com/s3/2868865/opdcgov2559  

  แบบสอบถามการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

    ตอบแบบสอบถามการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม Link ด้านล่าง http://www.surveygizmo.com/s3/2868865/opdcgov2559 http://www.surveygizmo.com/s3/2868865/opdcgov2559  

  Continue Reading...