คลังความรู้ Archive

  • คำศัพท์ด้านการพัฒนาระบบราชการ (Public Sector Development Glossary) นับตั้งแต่ได้มีการพัฒนาระบบราชการมาเป็นเวลากว่า 3 ปี ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อการบริหารราชการที่สำคัญมากมาย และสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบราชการ ด้วยก็คือ คำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ  ซึ่งอาจส่ง ผลต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากความเข้าใจในคำศัพท์ต่างๆและ การใช้ภาษาในการสื่อสารให้เป็นเรื่องเดียวกัน รวมทั้งเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ล่าสุด ราชบัณฑิตยสถานได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยมีคณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ และ คณะกรรมการจัด ทำพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ […]

    คำศัพท์ด้านการพัฒนาระบบราชการ (Public Sector Development Glossary)

    คำศัพท์ด้านการพัฒนาระบบราชการ (Public Sector Development Glossary) นับตั้งแต่ได้มีการพัฒนาระบบราชการมาเป็นเวลากว่า 3 ปี ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อการบริหารราชการที่สำคัญมากมาย และสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบราชการ ด้วยก็คือ คำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ  ซึ่งอาจส่ง ผลต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากความเข้าใจในคำศัพท์ต่างๆและ การใช้ภาษาในการสื่อสารให้เป็นเรื่องเดียวกัน รวมทั้งเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ล่าสุด ราชบัณฑิตยสถานได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยมีคณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ และ คณะกรรมการจัด ทำพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ […]

    Continue Reading...