แนวทางถือปฏิบัติตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ ของสำนักงาน ก.พ.ร.

แนวทางถือปฏิบัติตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ ของสำนักงาน ก.พ.ร.

1.หนังสือเวียน 04011/ว 87

About นนทชัย