คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ของ สพท. และโรงเรียน (ฉบับสมบูรณ์)

คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ของ สพท. และโรงเรียน (ฉบับสมบูรณ์)

new1. คู่มือ สพท. 24-08-2558

2. คู่มือโรงเรียนสังกัด สพท_14_07_2558

new3. การรับนักเรียน ภปร 28-07-58

new4. คู่มือโรงเรียนจุฬาภรณ 21-07-2558

new5. คู่มือโรงเรียนเฉพาะความพิการ 21-07-2558

new6. คู่มือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 21-07-2558

new7. สรุปกระบวนงาน สพท. โรงเรียน สศศ 26 กรกฎาคม 2558

 

หมายเหตุ : ใช้โปรแกรม winrar ในการเปิดไฟล์บางคู่มือ

About jularlak