แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 7 โรงเรียนวิถีพุทธ

การประเมินผลตนเอง ARS  ปี 2558

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

ตัวชี้วัดหลัก : 7. ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

ตัวชี้วัดย่อย : 7. ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ    

(รายงานเฉพาะในรอบ 9 เดือน  และ 12 เดือน  หมายความว่ารอบ 3 เดือน  6 เดือน ไม่ต้องรายงาน) 

ตัวแปร : a.จำนวนโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป

ตัวแปร : b.จำนวนโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมดตามเป้าหมาย 

รอบ 9 เดือน เขตพื้นที่การศึกษาต้องดำเนินการรายงาน 1 – 10 กรกฎาคม 2558 ตัวชี้วัดที่ 7 จะมี 2 ข้อ a และ b   
ขออธิบาย b ก่อน….
               b จำนวนโรงเรียนวิถีพุทธ ตามเป้าหมาย :  ตามเป้าหมาย  หมายถึง โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนไว้ใน website: www.vitheebuddha.com โดยเลื่อนเม้าส์ลงมาด้านล่างขวา เมนู (“คลิกดูสถิติ สพป. / คลิกดูสถิติ สพม.” )
               a จำนวนโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป : ให้เขตพื้นที่การศึกษากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 7 (1) ในคู่มือตัวชี้วัดปี 2558  หน้า 98

               – ช่อง “ โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด ให้กรอกชื่อโรงเรียนทุกโรงเรียน ตามจำนวนที่ปรากฏในข้อ  b

               – ช่อง “ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ ( คิดเป็นระดับ )    ให้เขตพื้นที่การศึกษากรอกข้อมูลตามที่เป็นจริงที่โรงเรียนได้ประเมินตนเองไว้ใน website : www.vitheebuddha.com ช่วงที่เปิดให้ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2558  ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาจะมี password สามารถเข้าไปดูข้อมูลว่าโรงเรียนใดประเมินตนเองได้ระดับใด  สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้ประเมินตนเองตามช่วงเวลา1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน จะไม่ปรากฏข้อมูล  ให้เขียนว่า “ไม่ได้ประเมินตนเอง” 

               – ช่อง “ หลักฐาน”  ให้ copy link ของเขตพื้นที่การศึกษามาวางไว้ เพื่อผู้รับรองข้อมูลของสำนักในส่วนกลาง สามารถคลิกตาม link และเข้าไปดูข้อมูลหลักฐานการประเมินตนเองของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ ได้
(วิธี copy link  :  เมื่อเข้าระบบของศึกษานิเทศก์/ ของเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว จะพบรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา  ให้คลิกที่ไอคอน Excel  ของโรงเรียนใดก็ได้  จะเห็นแถบชื่อเว็บของเขตพื้นที่การศึกษาปรากฏอยู่ด้านบนสุดโดยมีสัญลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธข้างหน้าชื่อเว็บ เช่น http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=area_lst&province=พระนครศรีอยุธยา ให้คลิกแถบคลุมทั้งหมด แล้วคลิกขวา + Copy/คัดลอก   แล้วไปคลิกขวา + Paste/ วาง  ในช่อง “หลักฐาน”  แล้วกด Enter จะปรากฏเส้นใต้ชื่อเว็บที่นำมาวาง)   
                – ในตอนท้ายแบบฟอร์มตัวชี้วัด  ให้เขตพื้นที่การศึกษาสรุปผลภาพรวมเขต รอบ 9 เดือน    
12 เดือน แล้วแต่กรณี  พร้อมกรอกข้อมูล  “ ผู้รายงานข้อมูล ผู้รับรองข้อมูล “  ให้ครบถ้วน ด้วย
                – แล้วแนบแบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS ที่กรอกข้อมูลแล้วดังกล่าวนี้  เป็นเอกสารหลักฐานของ
เขตพื้นที่การศึกษาส่งมาให้สำนักในส่วนกลางรับรองผลการรายงาน  ต่อไป

               ขอเสนอว่า  ในรอบประเมิน 9 เดือน ก่อนเปิดภาคเรียน เดือนพฤษภาคม ขอให้เขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียน  ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนตามแนวทางวิถีพุทธให้ดีขึ้นเป็นลำดับ ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน แล้วจึงเข้า  website vitheebuddha.com เพื่อประเมินตนเอง (ตามสภาพจริง)  ให้แล้วเสร็จ โดยระบบจะปิดภายใน 15 มิถุนายน   หลังจากนั้น โรงเรียนจะไม่สามารถเข้า web เพื่อประเมินตนเองได้  ให้โรงเรียนศึกษาแบบฟอร์มการประเมินตัวชี้วัด ARS 7 (2) หน้า 99 – 108 เมื่อโรงเรียนดำเนินการตามนี้แล้ว  ระหว่างวันที่  1 – 15 กรกฎาคม เขตพื้นที่การศึกษาก็จะเข้าไปดู/ใช้ข้อมูล website vitheebuddha.com เพื่อนำมากรอกในการประเมินตนเอง ARS รอบ 9 เดือนได้

             เช่นเดียวกัน ในรอบ 12 เดือน ( ทุกโรงเรียนประเมินทั้งรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน )  เดือนสิงหาคม ขอให้เขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียน  ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนตามแนวทางวิถีพุทธให้ดีขึ้นเป็นลำดับ ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน แล้วจึงเข้า  website: www.vitheebuddha.com เพื่อประเมินตนเอง (ตามสภาพจริง)ให้แล้วเสร็จ โดยระบบจะปิด  ( รอบที่ 2 ) ภายใน 15 กันยายน  หลังจากนั้น โรงเรียนจะไม่สามารถเข้า web เพื่อประเมินตนเองได้   เมื่อโรงเรียนดำเนินการตามนี้แล้ว  ระหว่าง  1 – 15 ตุลาคม เขตพื้นที่การศึกษา ก็จะเข้าไปดู/ใช้ข้อมูล website www.vitheebuddha.com เพื่อนำมากรอกในการประเมินตนเอง ARS รอบ 12  เดือนได้

 

เขียนเมื่อ 15 เมษายน  2558
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

 

     

 

About นนทชัย