แบบตอบรับ>>การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานสำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในยุค Thailand 4.0

         ด้วยสำนักงานคณะกรรมกำรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานสำหรับผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในยุค Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ รีสอร์ทถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ขอให้ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ หรือในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการให้สำนักงานเขตฯ ส่งผู้แทนเข้าร่วม
การประชุม กรอกแบบตอบรับ และส่งกลับมายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทางอีเมลล์ pmqaobec@hotmail.com

*ทั้งนี้ หนังสือนำส่งจะแจ้งในระบบ Smart Obec ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 

ผู้ประสานงาน       1. นางศิวาพร ชาญสอน                     โทร. 083 9130199
                        2. นางปุณฑริกา พันธุ                        โทร. 086 3989539
                       

กรอก >>>>>>แบบตอบรับ<<<<<<

>>หนังสือแจ้ง สพป.<<

>>หนังสือแจ้ง สพม.<<

>>กำหนดการ<<

admin

About admin

webmaster@nma6.go.th , hs3qba@gmail.com