การสำรวจผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560

การสำรวจผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560

ตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการจากการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) เป็นการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) นั้น

เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดทำแบบสำรวจผู้รับผิดชอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสำรวจว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหรือไม่ โดยขอให้เข้าไปตอบแบบสอบถาม ภายในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.

หนังสือแจ้งเขต

>>ตอบแบบสำรวจได้ที่นี่<<

 

About นนทชัย