แจ้งระยะเวลาในการเปิด – ปิด ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ระบบ KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

             กลุ่มพัฒนาระบบบริหารขอแจ้งระยะเวลาในการเปิด – ปิด ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ระบบ KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในการประเมินรอบที่ 2 ดังนี้

           1) ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560 เปิดระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ระบบ KRS) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผล

           2) ระหว่างวันที่ 1 – 11 สิงหาคม 2560 เปิดระบบรายงานผลให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ สำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ ในส่วนกลางรับรองการรายงานผลตัวชี้วัดที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงาน และเปิดระบบให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แก้ไขเอกสารแนบ ตามที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับสำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ อนุญาต

>>หนังสือแจ้งเขต<<

 

About นนทชัย