การสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ

การสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาเครื่องมือสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อส่วนราชการเพื่อเป็นข้อมูลให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาความผูกพันของบุคลากรต่อส่วนราชการในภาพรวมต่อไป ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ทางอีเมล์ psdgobec@gmail.com ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ศธ-04011-ว206

 

 

 

About นนทชัย