ประกาศผลคะแนนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศผลคะแนนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(KRS) และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ(ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศ KRS59 สพป.

ประกาศ KRS59 สพม.

ประกาศ ARS59 สพป.

ประกาศ ARS59 สพม.

 

 

 

 

About นนทชัย