เอกสารแนบ แก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัด [เอกสารประกอบการประชุมปฎิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560]

เอกสารแนบ แก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัด

About นนทชัย