เอกสารประกอบการประชุมปฎิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบการประชุมปฎิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

แก้ไข ณ วันที่ 13 เม.ย. 60

คู่มือตัวชี้วัดแบบ word และ pdf >>> คู่มือตัวชี้วัด ม44 ปี2560  (โปรดใช้โปรแกรม winrar ในการแตกไฟล์)

Power Point ผอ.กพร. เปิดประชุม >>> ppt-Boss 60 print out

Power Point ตัวชี้วัด >>> นำเสนอปี 60

new Power Point และคู่มือการประเมินพฤติกรรมตัวชี้วัดลดเวลาเรียนฯ >>> _ตชว.ลดเวลาเรียน (ม.44) เม.ย.60)  (โปรดใช้โปรแกรม winrar ในการแตกไฟล์)

 

 

>>เอกสารแนบ แก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดฯ หน้า 61<<  กรณี download ฉบับก่อนแก้ไข

About arun