IMG_3139 [การประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือตัวชี้วัดการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) และการพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินผลส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560]

IMG_3139

About arun