การประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือตัวชี้วัดการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) และการพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินผลส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือตัวชี้วัดการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) และการพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินผลส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร

IMG_3118 IMG_3119 IMG_3120 IMG_3121 IMG_3122 IMG_3123 IMG_3124 IMG_3125 IMG_3126 IMG_3128 IMG_3129 IMG_3130 IMG_3131 IMG_3132 IMG_3133 IMG_3134 IMG_3135 IMG_3136 IMG_3137 IMG_3138 IMG_3139

About นนทชัย