แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมฯ

 

แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมฯ

1. ขอขยายระยะเวลาดำเนินการรายงานผลให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 13 ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากเดิม ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2559 เปลี่ยนเป็นระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 30 ธันวาคม 2559
2. กลุ่มเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 15,000 โรงเรียน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการและแจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินการพร้อมกับรายงานตัวชั้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อย่างน้อย 50 โรงเรียน ยกเว้น กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดมีกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายไม่ครบให้ดำเนินการและรายงาน ARS ครบเต็มอัตราที่มี
3. การแนบเอกสารให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานแนบเอกสารเฉพาะของโรงเรียนนำร่องที่เป็นต้นแบบ หรือ Best ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 20 โรงเรียน ตามแนวทางการดำเนินการที่แนบพร้อมกับงบประมาณที่จัดสรรไปแล้วและแบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 13 (2)  เพื่อประกอบเป็นตัวอย่างในการรายงานให้กับสำนักงาน ก.พ.ร. สำหรับแบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 13 (1) ให้รายงานผลการดำเนินงานให้ครบถ้วนผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS)

ดาวน์โหลดหน้าหนังสือที่นี่ >>> ศธ04011-526

admin

About admin

webmaster@nma6.go.th , hs3qba@gmail.com