เปิดระบบ KRS/ARS 2559 รอบ 12 เดือน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งระยะเวลาการเปิด-ปิด ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน

1.ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2559 เปิดระบบการรายงานผลให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลตัวชี้วัด KRS/ARS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน

2.ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 22 ตุลาคม 2559 เปิดระบบการรายงานผลให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ สำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ ในส่วนกลาง รับรองการรายงานผลตัวชี้วัดของระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.ระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม 2559 เปิดระบบการรายงานผลให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แก้ไขเอกสารแนบ

>> รายละเอียด <<

About นนทชัย