แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ด้วยสำนักงานคณะกรรมกำรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ รีสอร์ทถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ขอให้ผู้เข้ำร่วมการประชุมกรอกแบบตอบรับผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

หนังสือเชิญประชุม

>>กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม<<

 

 

About นนทชัย