ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบอิเล็กทรอนิกส์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้กลยุทธ์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการที่สนใจร่วมตอบแบบสอบถาม และสามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่

http://www.psdg.moe.go.th/psdg54/research/index.htm

สิ่งที่แนบมาด้วย :  รายละเอียด

About นนทชัย