แบบสอบถามการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

ตอบแบบสอบถามการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม Link ด้านล่าง http://www.surveygizmo.com/s3/2868865/opdcgov2559

http://www.surveygizmo.com/s3/2868865/opdcgov2559

 

admin

About admin

webmaster@nma6.go.th , hs3qba@gmail.com