ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  2558 ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

หนังสือเวียน ศธ 04001/304

 

1.แบบสอบถาม การปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  2558 (ชุด สพป./สพม.)

 

2.แบบสอบถาม  การปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  2558 (สำหรับสถานศึกษา)

 

About นนทชัย