คำศัพท์ด้านการพัฒนาระบบราชการ (Public Sector Development Glossary)

คำศัพท์ด้านการพัฒนาระบบราชการ (Public Sector Development Glossary)

นับตั้งแต่ได้มีการพัฒนาระบบราชการมาเป็นเวลากว่า 3 ปี ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อการบริหารราชการที่สำคัญมากมาย และสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบราชการ ด้วยก็คือ คำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ  ซึ่งอาจส่ง ผลต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากความเข้าใจในคำศัพท์ต่างๆและ การใช้ภาษาในการสื่อสารให้เป็นเรื่องเดียวกัน รวมทั้งเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

ล่าสุด ราชบัณฑิตยสถานได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยมีคณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ และ คณะกรรมการจัด ทำพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ เป็น ผู้พิจารณา โดยได้บัญญัติศัพท์ด้านการพัฒนา ระบบราชการเป็นภาษาไทยแล้ว รวมทั้งสิ้น 115 คำ พร้อมกับแจ้งความเห็นในเรื่องของ การบัญญัติศัพท์ดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ และก็ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 2/2549 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549 ซึ่งหลังจากนี้ก็จะได้มีการนำ เสนอคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบต่อไป

คำศัพท์ด้านการพัฒนาระบบราชการทั้ง 115 คำ ซึ่งคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรม ศัพท์รัฐศาสตร์ และคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วนั้น คำศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำจะแปลเป็นคำศัพท์ภาษาไทยที่แตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับ การใช้ทางรัฐศาสตร์กับการใช้ทางเศรษฐศาสตร์ แต่ก็มีบางคำศัพท์ี่คณะกรรมการทั้ง 2 คณะมีความเห็นตรงกัน โดยจะใช้คำศัพท์เดียวกันทั้งในทางรัฐศาสตร์และทาง เศรษฐศาสตร์

Download

 

About นนทชัย