แนะนำ ผอ.กพร.สพฐ.

psdg_obec_001

นายสันติสุข ภูมิสุทธินันท์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ.


 

นายสันติสุข  ภูมิสุทธินันท์  เกิดเมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  2500

ประวัติการศึกษา

 • ปี พ.ศ. 2529  ปริญญตรี  การบริหารโรงเรียน  วิทยาลัยครูสวนดุสิต
 • ปี พ.ศ. 2549  ปริญญาโท  พื้นฐานการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการรับราชการ

 • 17 กันยายน 2551  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
  จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • 9 ธันวาคม 2551  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 • 28 กันยายน 2554  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 • พ.ศ. 2541 – 2544  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ศูนย์แนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ  กรมวิชาการ
 • กรกฎาคม 2546 – มกราคม 2547  หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือ ภาคใต้  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
  สพฐ.
 • พ.ศ. 2549 – 2557 

  • หัวหน้าโครงการครอบครัวอุปถัมภ์
  • บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2551
  • หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับคนพิการ
  • หัวหน้าโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
 • พ.ศ. 2553 

  • หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  • หัวหน้าโครงการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
  • หัวหน้ากลุ่มงานสถานศึกษาและความพิการ
 • พ.ศ. 2558 –กรกฎาคม 2559  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 • สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน  รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • กรกฎาคม 2559 – ปัจจุบัน  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ.

ประสบการณ์

 • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการ/อนุกรรมการ พัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านสันกำแพง และโรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 • คณะทำงาน ในคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ติดตามประเมินผล โครงการยุวชนประกันภัยสู่โรงเรียนในฝัน
 • คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการ/อนุกรรมการ จัดทำสื่อการเรียนการสอนยุวชนประกันภัย
  สู่โรงเรียนในฝัน
 • คณะทำงาน ในคณะกรรมการ/อนุกรรมการ การพัฒนาคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำหรับโรงเรียนชนบท (PLAN)
 • คณะทำงาน ในคณะกรรมการ/อนุกรรมการ โครงการโรงเรียนในกำกับของรัฐ
 • คณะทำงาน ในคณะกรรมการ/อนุกรรมการ โครงการสำหรับความสามารถนักเรียนในการแข่งขันทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 • คณะทำงาน ในคณะกรรมการ/อนุกรรมการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2548 – 2551) ของ สพฐ.
 • กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการศูนย์ช่วยเหลือการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ การติดตามและประเมินผลงานศิลปหัตถกรรม ปี 2550
 • กรรมการ/หัวหน้า โครงการครอบครัวอุปถัมภ์
 • กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้
 • คณะกรรมการ/อนุกรรมการ การอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
  จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
  (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ)
 • คณะกรรมการการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ปี 2552
 • คณะทำงานติดตามการบริหารจัดการภาคใต้ การติดตามขั้นตอนการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนฟรี 15 ปี
 • คณะกรรมการการรับนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2552
 • คณะกรรมการโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ จ.สตูล
 • คณะทำแบบการบริหารหลักสูตร คู่มือและการวิจัย ตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู

การฝึกอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 • การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำชั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C) 
  ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันที่  12 – 17  มิถุนายน  2554
 • จิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สพฐ.)  รุ่นที่ 2 (สวจ.)
  สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  ระหว่างวันที่  2  พฤศจิกายน ถึง 17  กุมภาพันธ์  2558
 • ประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต)
  สถาบันพระปกเกล้า  ระหว่างวันที่  28  สิงหาคม ถึง  28  ธันวาคม  2557
 • พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในเชิงลึกสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรส่วนกลางในสังกัด สพฐ.    
  ณ ประเทศสิงคโปร์  ระหว่างวันที่  12 – 25  ตุลาคม  2557

 

 

About the Author

admin webmaster@nma6.go.th , hs3qba@gmail.com