บุคลากร

 

  บุคลากร กพร.สพฐ.  
     

 

 

psdg_obec_001  
  สันติสุข ภูมิสุทธินันท์
  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
456 นายประสิทธิ์ ทำกันหา 001
พรพรรณ  ศศิวงษ์
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ประสิทธิ  ทำกันหา
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
จุฬาลักษณ์  ทรัพย์สุทธิ
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
DSC_4880-Large 61715 33
อรุณ กุบแก้ว
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ปุณฑริา พันธุ
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ทิตยาภรณ์  กาศสนุก
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ

IMG_20150713_075856
ชัยวิวัฒน์ ซุ้ยไกร ปุณญาดา วรรณบุษปวิช

ศิวาพร  ชาญสอน
   นักวิช่การศึกษาปฏิบัติการ

ชัยวิวัฒน์  ซุ้ยไกร
  นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
ปุณญาดา วรรณบุษปวิช
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

 

 

 
  ทีมงาน กพร.สพฐ.  
นิพนท์  นนธิ นิคม   ภาคภูมิ เปรมฤทัย  เลิศบำรุงชัย
นิพนท์  นนธิ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
นิคม   ภาคภูมิ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
เปรมฤทัย   เลิศบำรุงชัย
สทร.สพฐ.
ทองคำ  มากมี คมกฤช  มุมไธสง ศาสตรา  ดอนโอฬาร
ทองคำ  มากมี
สพม.29
คมกฤช  มุมไธสง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
ศาสตรา  ดอนโอฬาร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
นฤมล  แก้วสุรพล ธิติ  ทรงสมบูรณ์ วัชรพัฐ  มะธิตธโน
นฤมล  แก้วสุรพล
  สพม.16
ธิติ  ทรงสมบูรณ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
วัชรพัฐ  มะธิตะโน
สพม.6
อนุเดช  ปุรณะวิทย์อนุเดช  ปุรณะวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
  ยุทธนา  แม่นผลยุทธนา  แม่นผล
สพป.สุรินทร์ เขต 3

 

 

 

 

About the Author

admin webmaster@nma6.go.th , hs3qba@gmail.com